Съдът ни спаси от шпионаж в интернет

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решение на тричленен състав на съда, с което бе отхвърлена жалбата на Фондация "Програма за достъп до информация" за следенето в интернет, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът отмени чл. 5 от атакувана наредба. Решението подлежи на обнародване в "Държавен вестник" и в отменената част влиза в сила от деня на обнародването.


Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решение на тричленен състав на съда, с което бе отхвърлена жалбата на Фондация "Програма за достъп до информация" за следенето в интернет, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът отмени чл. 5 от атакувана наредба. Решението подлежи на обнародване в "Държавен вестник" и в отменената част влиза в сила от деня на обнародването.

Според наредбата за нуждите на оперативно-издирвателната дейност, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват на дирекция "Оперативно-техническа информация" при МВР пасивен технически достъп чрез компютърен терминал до съхраняваните от тях данни.

Съдът приема, че нормата не поставя никакви ограничения по отношение данните, до които се разрешава достъпът чрез компютърен терминал, а изразът "за нуждите на оперативно-издирвателната дейност" е много общ и не дава гаранции, че личният живот на гражданите е неприкосновен.

Не е установен способ за съблюдаване на конституционния принцип по отношение правото на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на отделната личност, както и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Така формулираният текст не поставя условия, препятстващи злоупотреба с възможността да се нарушават конституционно гарантирани права на гражданите.

Не е предвидено препращане към специалните закони - НПК, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на личните данни, в които са конкретизирани предпоставките за допускане достъп до определени данни, свързани с личния живот и личните данни на отделната личност.

Наредбата противоречи на правото на всеки гражданин на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция, а намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима.

Съдът е категоричен, че националните правни норми следва да съблюдават това правило и да въвеждат разбираеми и ясно формулирани основания, както за достъпа до данни от личния живот на гражданите, така и за процедурата за тяхното получаване.

Actualno.com напомня, че в края на месец октомври депутатите приеха с одобрение на първо четене два проекта за промени в закона за електронните съобщения. С тях депутатите задължават всички интернет доставчици да пазят тази информация 12 месеца.

Още тогава председателят на вътрешната парламентарна комисия Минчо Спасов изтъкна, че тази формулировка отваря прекалено широко вратата на МВР, да се рови в електронната кореспонденция на гражданите.


http://bulgaria.actualno.com/news_206524.html

Дизайн :

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ