Торсионните полета

0063-4302.jpg“Човек въздейства на околната среда с торсионното поле, което излъчва. Емоциите всъщност са гама лъчи, които имат свойството да усилват своя интензитет, когато се съчетаят повече източници със сходни емоции. Около църковните куполи може да бъде регистрирана, а и заснета, своеобразна аура, когато богомолците се съсредоточат върху благоговението си пред господа. Ако обаче много хора се съсредоточат върху някоя лоша мисъл, въпросните торсионни вълни могат да причинят големи бедствия.”

                                                                                                                                               Алексей Фомин

Досега науката познаваше и се опираше на четирите фундаментални взаимодействия: електромагнитното, гравитационното и ядрените (силни и слаби) полета, но преди петнайсетина години в Русия се формира съвременна физическа парадигма (научна теория), която се основава на физическия вакуум като пра материя, лежаща в основата на всичко, наблюдавано от нас в природата. Бяха решени системите от уравнения, описващи новите торсионни полета, или полетата на усукване - носители на информацията в Тънкия свят. По този начин беше постигнато не само супер обединение на всички известни взаимодействия, но беше открито петото фундаментално взаимодействие - информационното.

Под “Тънкия свят" трябва да разбираме вътрешния, скрития, невидимия (изотеричния) свят, който е много по-голям от видимия; да разбираме Душата, Духът. И още: че новата теоретична физика е стигнала до признаването на Бога, успяла е да обясни феномена на човешкото съзнание, на парапсихологията (като телепатия, телекинеза, левитация, телепортация) и съвсем сериозно търси начин да осъществи контакт с информационното поле на Вселената, със Съзнанието на Вселената.

Руският физик акад. Г. И. Шпатов успява да обясни концепцията за физическия вакуум, завършвайки успешно почти вековните изследвания на плеяда световни учени и реши задачата, чийто отговор Айнщайн се опитва да намери през последните 35 години от живота си. С обосновката на концепцията за физическия вакуум и торсионните полета, теоретичната физика стигна до необходимостта да приеме Свръх разума - Абсолюта - Бога. Физическата природа на Абсолюта и на Съзнанието в торсионното поле. От което следва, че природата се е погрижила да имаме пряка връзка с Абсолюта.

Признавайки тази концепция, вече не е трудно да се убедим, че практически всичко, известно като чудо или феномен, може да бъде обяснено с помощта на съвременните физически закони. Възприемайки торсионната природа на съзнанието, ние решаваме всички въпроси на философията за първичността на съзнанието или на материята. Ако природата на съзнанието е материалното торсионно поле, то съзнанието и материята са неотделими и въпросът за “първичността" се оказва безсмислен.

Терминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване осъществяващи далеко действуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях чрез средата на физическия вакуум. Такива полета са използувани още 6000г. преди новата ера при търсенето на вода с лозова пръчка. Торсионното поле представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергията е вторично следствие от измененията на торсионното поле. За торсионните полета няма ограничения във времето.В теорията на тези полета усукването на метричните характеристики се описва със средствата на диференциалната геометрия на афинните пространства и скаларно тензорната теория на полето.
(Тензометрия – Метод за измерване на механични напрежения по предизвиканите от тях деформации на конструктивни части или образци - SW)

На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далеко действуващите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействуващите сили. Ето пример - ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в Историята на Вселената, независимо от това къде те ще се намират след това събитие. Ако например в някакъв следващ момент, един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене на спина, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса без някаква видима причина за това. Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи.Тези далекодействуващи сили пренасят информация свързана с геометричните свойства на пространството. Това са полета пораждани от плътността на ъгловия момент на въртене на телата или частиците.Физическия вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел – (между 2 частици влезли някога в контакт съществува някакъв вид нелокална връзка.) Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки.В природата действа нещо като телепатия (Айнщайнова нелокалност (нелокалност – Неограниченост по място - SW)). Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.

Какви са практическите ползи от разработваните торсионни технологии? Торсионните полета премина ват през всякаква среда без загуба на енергия. Те притежават памет и предават информация мигновено на огромни разстояния. Черпят енергия от “нищото”. Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и бъдещето на обекта. Вече е изобретен спиноторсионен генератор - оръжие по-опасно от ядреното. Разработват се и торсионни двигатели. Торсионните технологии внасят революционни промени във всички отрасли на икономиката и социалната сфера.

Академик Гаряев и сътрудниците му от отдела за теоретични проблеми на РАН твърдят, че всяко живо същество се изгражда по предварително зададена вълнова програма. Така те практически потвърждават една от най-красивите библейски легенди за непорочното зачатие. По същия начин може да
се обясни и възникването на живота на Земята. Та нали тогава още не е имало ДНК със заложена в нея информация. Значи някой е трябвало да насочи вълнови холограми, които да накарат простите молекули да се съберат в по-сложни, чак до белтъците, ДНК, РНК и по-нататък в сложен организъм. И тук неизбежно идваме до идеята за съществуването на някакъв Супер мозък - могъщ Разум в полева форма, основа на който най-вероятно е вакуумът. Именно от вакуума слизат вълни, които носят генетична информация и енергия на всичко живо.

(Подробна информация - в книгата “Физика на вярата” - Татяна и Виталий Тихоплав, 2003 г)

Дизайн :