За Илюминати

Ако стане дума за нещо, където е разкрита идеологията на илюминатите на Вайсхаупт, нужно е да се разгледа един документ станал известен под заглавието “Новият Завет на Сатана”, който се пази от Баварските илюминати като съвършено секретен. В настоящата книга този документ е цитиран доколкото съществуват съмнения за достоверността на “Протоколите на Ционските мъдреци”. За много от читателите вероятно ще бъде по-лесно да разберат Плана и принципите на произтичащите от него събития, ако думата “евреи” не се използва. За широката общественост този документ става достъпен едва през 1875 г., когато куриер на Баварските илюминати бива убит от мълния по пътя от Франкфурт за Париж. И от тогава, тази част от информацията за Заговора във всемирен мащаб става достъпна. И така нека хвърлим поглед към онова, което предлага “Новият Завет на Сатаната”:

- Първата тайна в хода на управлението на хората, това е овладяване на общественото мнение, при което е необходимо да се посяват раздори, съмнения, както и да се насаждат противоречия между хората едни към други по повод техните възгледи, и така докато не загубят окончателно ориентация за външното вмешателство, докато самите те не се объркат и не решат, че най-добре е когато по политически въпроси въобще нямат собствено мнение. Необходимо е да се възбужда народно недоволство, да се разпространява бездуховна, “нечиста”, “жълта” и въобще противна литература. А след всичко това по-нататък, задача на пресата е да доказва неспособността на не-илюминатите /всички които не са илюминати/ в управлението на държавния и религиозен живот.

- Втората тайна се състои в това, че начело се изкарват слабостите на хората, всички техни глупави привички, предизвикващи достойно съжаление, всички грешки – дотогава докато хората не престанат да се разбират един с друг. Преди всичко е нужно да се борите със силата на отделната личност, защото няма нищо по-опасно от нея. Ако тази силна личност притежава творческа духовна енергия, тя би била в състояние да достигне до милиони хора.

- Посредством завистта, ненавистта, раздорите и войната, чрез лишения, глад и разпространение на зараза /напр. СПИН/ всички народи трябва да бъдат доведени до ситуацията, когато те не ще могат да видят никакъв изход, освен този който им се предлага - да се предадат в пълно подчинение на илюминатите.

- Ако някоя държава е разяждана от вероятност за революция или вследствие на гражданска война е изправена пред опасността от нападение от външен враг, то това се явява като благоприятен ход за събитията и всичко това работи в наша /на илюминатите/полза.

- Нужно е да се приучат хората към използването на квитанции като действителни монети, да се задоволяват с външната страна в гонитба на удоволствия и непрекъснато търсене на нещо ново, оплитайки се накрая в паяжината му и така да следват илюминатите – всичко това може да бъде постигнато чрез добро възнаграждение на масата срещу нейното подчинение, само по този начин може да се привлече нейното внимание.

- Посредством развращаване на обществото, хората ще бъдат лишени от всякаква вяра в Бога.

- Чрез последователна обработка на словото, устно и писмено, а също така и чрез специално разработени форми за измама, хората ще бъдат накарани да се подчиняват на волята на илюминатите.

- Способността да се мисли самостоятелно, трябва да бъде ликвидирана чрез внедряване преподаване на готови възгледи. Духовните сили на хората трябва да бъдат подкопани чрез използване на куха демагогия. Свободните мисли, издигани от партиите трябва да бъдат обезсилени и “провлачени” от ораторите на илюминатите, докато у хората се създаде умора от слушането им. И така да се изработи сред народа отвращение към ораторите с подобна ориентация. В замяна на това, държавно възприетото учение на илюминатите трябва да се поднася на гражданите в лека форма, така че да могат да го възприемат спокойно.

- Масите трябва да останат слепи, неразумни, лишени от собствено мнение, за да не бъдат в състояние да дискутират на тема държавното устройство. Трябва да ги управлява справедлива, но неуморима сила, на принципа на безусловното подчинение.

- Световното господство може да се постигне само по заобиколни пътища чрез целенасочено подриване действителните свободи – законодателство, организация и ред на изборите, преса, свобода на личността, а преди всичко система на възпитание и образование на народа – както и при строго съблюдаване тайната за всички мероприятия.

- Чрез целенасочено разбиване на държавното устройство, съответното правителство трябва да бъде принудено да се мъчи до тогава, докато само не осъзнае готовността си да предаде цялата си власт на илюминатите, в името на запазването на мира.
Дизайн :