СЕТИ

Може да се каже, че началото на тази международна програма започва през 1965 година, когато чешкият професор и авиоконструктор Рудолф Пешек - член кореспондент на Чехословошката академия на науките тогава и направи международна анкета сред свойте колеги отностно свикването на конференция по проблемите на контактите с извънземни разумни същества.

Той направил запитване до общо петдесет учени от различни страни.Шестнадесет от тях отговорили положително,четирима не били съгласни с идеята му, петима изобщо нямали становище, а другата половина от запитаните изобщо не отговорили.Това съвсем не обезукуражило професора.Той внесъл предложение в Международната астронавтическа академия да бъде създадена международна научна група по вълнуващия го въпрос.Академията удобрява идеята и такава група е сформирана като Пешек е обявен за нейн председател.

В началото на 1966 година проф. Пешек организира издаването на списанието "Радар", чрез което направил анкета до 36 специалисти покосмически въпроси във връзка със съществуването на разум извън Земята.От анкетираните само един не вярвал в съществуването на такъв разум.

По стечение на обстоятелствата през месец август 1965 година АН на СССР предлага Международна астрономическа уния за осъществяване на проект за търсене на сигнали от Извънземни цивилизации, което да съвпадне с Международната геофизична година.

През месец май 1966 година на виенското заседание на Съвета за космически изследвания руснаците отново поставят този въпрос, но и на това заседание нищо не било постигнато.Едва на Мадридската среща на Съвета, проведена през есента на 1966 година след добра дипломатическа совалка на проф. Пешек и руснаците се стига до решението през 1967 година да се свика международен симпозиум, веднага след парижкия астрономически конгрес.Въпреки усилията този симпозиум не се провежда. Изглежда някои вече добре познати сили и тогава много добре са си свършили работата.....

Едва през 1971 година в Калифорния на среща на учени от различни американски университети се взема решение да се започне програма за приемане на "разумни" сигнали от Космоса.

На четвъртия летен семинар в Станфордския университет, организиран от НАСА, на група учени е възложена задачата да разработят комплексна изследователска програма за търсене на сигнали, които биха били излъчвани в Космоса от все още хипотетичните за научния свят Извънземни цивилизации.

В семинара взеха участие такива учени като д-р Джон Бърнард Оливър, вицепрезидент на корпорацията "Хюлет Пакард", д-рДжон Билингам от корпорацията "Еймс" и др.Семинарът продължи 11 дни като резултатите от него бяха публикувани в 250 страници като в увода на публикациите, написан от проф. Мартин се казвва: "...Отсъствието на доказателства за съществуването на ИЗЦ, не е доказател- ство за отсъствието им.. Авторите на сборника разглеждат възможността за съществуване на разумни космически същества като в подкрепа на това становище те привеждат следните аргументи:

1.Планетните системи са по-скоро правило, отколкото изключение и очевидно съществуват около повечето звезди.

2.Възникването и ранното развитие на земния живот отговарят на известните физи- чески и химически закони, които са функционирали в първоначалната среда на планетата.

3.Тези закони важат за цялата Вселена.Мостри от първоначалния материал за живота се намират по различни места в нея.За това процесът на възникване и развитие на живота може да се повтори навсякъде.

4.Можем да предполагаме, че факторите, определящи естествения подбор на видовете, в последсвие, водещи до развитие на разумен живот, съществуват на всяка планета, на която е възникнал живота.

5.Ако някъде живеят разумни същества, много е вероятно те да се стараят да приспособяват и използват средата на своята планета за подобряване условията на живот - вероятност за възникване на техническа цивилизация. Тези заключения са поместени в проекта, наречен "Циклоп", в изложението, на който като основна постановка е залегнало виждането, че: Междузвездните полети са изключително трудни, дори и за напреднали в развитието си космически цивилизации!
Дизайн :