СЕТИ

Може да се каже, че началото на тази международна програма започва през 1965 година, когато чешкият професор и авиоконструктор Рудолф Пешек - член кореспондент на Чехословошката академия на науките тогава и направи международна анкета сред свойте колеги отностно свикването на конференция по проблемите на контактите с извънземни разумни същества.

Той направил запитване до общо петдесет учени от различни страни.Шестнадесет от тях отговорили положително,четирима не били съгласни с идеята му, петима изобщо нямали становище, а другата половина от запитаните изобщо не отговорили.Това съвсем не обезукуражило професора.Той внесъл предложение в Международната астронавтическа академия да бъде създадена международна научна група по вълнуващия го въпрос.Академията удобрява идеята и такава група е сформирана като Пешек е обявен за нейн председател.

В началото на 1966 година проф. Пешек организира издаването на списанието "Радар", чрез което направил анкета до 36 специалисти покосмически въпроси във връзка със съществуването на разум извън Земята.От анкетираните само един не вярвал в съществуването на такъв разум.

По стечение на обстоятелствата през месец август 1965 година АН на СССР предлага Международна астрономическа уния за осъществяване на проект за търсене на сигнали от Извънземни цивилизации, което да съвпадне с Международната геофизична година.

През месец май 1966 година на виенското заседание на Съвета за космически изследвания руснаците отново поставят този въпрос, но и на това заседание нищо не било постигнато.Едва на Мадридската среща на Съвета, проведена през есента на 1966 година след добра дипломатическа совалка на проф. Пешек и руснаците се стига до решението през 1967 година да се свика международен симпозиум, веднага след парижкия астрономически конгрес.Въпреки усилията този симпозиум не се провежда. Изглежда някои вече добре познати сили и тогава много добре са си свършили работата.....

Едва през 1971 година в Калифорния на среща на учени от различни американски университети се взема решение да се започне програма за приемане на "разумни" сигнали от Космоса.

На четвъртия летен семинар в Станфордския университет, организиран от НАСА, на група учени е възложена задачата да разработят комплексна изследователска програма за търсене на сигнали, които биха били излъчвани в Космоса от все още хипотетичните за научния свят Извънземни цивилизации.

В семинара взеха участие такива учени като д-р Джон Бърнард Оливър, вицепрезидент на корпорацията "Хюлет Пакард", д-рДжон Билингам от корпорацията "Еймс" и др.Семинарът продължи 11 дни като резултатите от него бяха публикувани в 250 страници като в увода на публикациите, написан от проф. Мартин се казвва: "...Отсъствието на доказателства за съществуването на ИЗЦ, не е доказател- ство за отсъствието им.. Авторите на сборника разглеждат възможността за съществуване на разумни космически същества като в подкрепа на това становище те привеждат следните аргументи:

1.Планетните системи са по-скоро правило, отколкото изключение и очевидно съществуват около повечето звезди.

2.Възникването и ранното развитие на земния живот отговарят на известните физи- чески и химически закони, които са функционирали в първоначалната среда на планетата.

3.Тези закони важат за цялата Вселена.Мостри от първоначалния материал за живота се намират по различни места в нея.За това процесът на възникване и развитие на живота може да се повтори навсякъде.

4.Можем да предполагаме, че факторите, определящи естествения подбор на видовете, в последсвие, водещи до развитие на разумен живот, съществуват на всяка планета, на която е възникнал живота.

5.Ако някъде живеят разумни същества, много е вероятно те да се стараят да приспособяват и използват средата на своята планета за подобряване условията на живот - вероятност за възникване на техническа цивилизация. Тези заключения са поместени в проекта, наречен "Циклоп", в изложението, на който като основна постановка е залегнало виждането, че: Междузвездните полети са изключително трудни, дори и за напреднали в развитието си космически цивилизации!
Проект СЕТИ беше комплексен проект, той беше замислен като широкоспектърно изследване, включвайки много сфери на човешкото познание като астрономията, физиката, биологията, химията, антропософията, палеонтологията, кибернетиката, психологията, социологията, та дори историята.За това в него участваха представители от много области на науката.На конференциите, проведени по този проект от средата на 70-те години са повдигани най-различни въпроси, изказани бяха редица гледища и възгледи на много представители на официалната наука от различни държави.В тях участваха такива светила на науката като: К. Сейгън - екзобиолог, Ф. Дрейк - радиоастрономия, Ф. Дайсън - теоритична физика, Ф. Морисън - теоритична физика, С. фон Хьорнер - радиоастрономия, Д. Хюбъл - неврофизиология, М. Мински - кибернетика, Л.Оргъл молекулярна биология, Л.Гиндилис - астрофизика, В. Гинзбург - теоритична физика, Й. Шклофски - теоритична физика, Н.Парийски - радиоелектроника, В. Тройцки радиоастрономия, Ричард Лий - антропология и т.н.Бяха направени над 60 анкети по най-важните въпроси, касаещи възникването на живота и разума на планетата, както и за това каква е възможността да има и други извънземни цивилизации и т.н.Много сериозно беше обсъдена формулата на Дрейк за възникване на живот в Космоса и какво ли не още, но на нито една от конференциите, независимо от това, че в тях участваха едни от най-големите светила на науката не бяха повдигнати въпроси от сериозен и най-сериозен характер отностно това какво става в съвременния свят, имайки пред вид изнесената до тук информация отностно реалното присъствие на НЛО в живота на планетата.Този факт сам по себе си недвусмислено показва до каква степен съвременната официална наука стой твърде далеч със становищата си по отношение на жизненоважни за човечеството и цивилизацията глобални проблем.Това от само себе си прави официалната наука неадекватна и доста отвлечена от твърде важния проблем, касаещ самото развитие на човечеството, а когато от най-високо ниво наукознанието тръгне в погрешна посока, то последствията за самото човешко общество рано или късно ще бъдат заплатени твърде скъпо.

Всъщност това е и процесът, който тече в съвременния силно динамизиран свят.Мисля, че и представителите на официалната наука вече са съгласни, че процесът на духовна деградация на човечеството е в пълен ход, за което не малък дял имат и самите те като лидери на човешкото познание в един непрекъснато стремящ се към себеунищожение свят, за което в никакъв случай не може да се каже: "Прости им Господи, те не знаят какво вършат!"
Дизайн :