Илюминати и обратната реч

Редица независими изследвания са показали, че така наречената обратна реч е скрита форма на речта, развиваща се преди външната. Децата говорят вътрешно и наобратно преди да заговорят външно. Когато се прояви и външната реч, двата модела се обединяват в един, формирайки комуникационен процес на две нива. Тази обратна реч може да се чуе, ако се запише човешки говор и се прослуша отзад напред. На всеки пет до петнадесет секунди се чуват фрази, обикновено абсолютно правилни граматически. Те са много бързи и често се крият във високите тонове на речта. Двата модела на езика протичат едновременно, като явната реч се формира в лявата половина на мозъка, а обратната реч - в дясната. (Паралел може да се направи с обратния образ, който очната леща предава на очния нерв, поради което на мозъка се налага извършването на "логическаротация". Затова бебетата, докато си изработят "правилно виждане", гледат наопаки.)

Обратният език е гласът на истината и допълва по изключителен начин външната реч. Ако някой лъже "наяве", напълно възможно е да изговаря истината наобратно по схемата на скрития говор. Така обратната реч може да илюстрира подсъзнателното, да разкрива моделите на поведение и реагиране, както и скритата памет, скритите опитности и физиологичното състояние на тялото. Освен това, тази реч изразява духовното ни състояние и връзката с Бога. Нейните метафори "картографират" ума и посочват точните причини за поведението. (Виж статията "Другите думи" от Никита Стейн в списание "Свръхестественото", бр. 4 от 2000 г.) Но ето, че вече поне от 40 години насам и това откритие е заложено в основата на една от многото психологически техники за манипулация, описани в публицистичния сборник по материали от чуждестранния печат "Новият световен ред под знака на 666" (съставител Георги Георгиев; стр. 217 и 218). В тази книга обширно се анализират целите, действията и методите на тайни общества от свръхбогати хора, наричащи себе си Илюминати ("Просветлени"), за налагане на световно господство, несъобразено с принципите на човечността. Тези методи, според техните собствени документи ("Протоколи на Ционските мъдреци" и "Нов Завет на Сатана" - стр. 71-76), включват и "последователна обработка на словото - устно и писмено, а също така и специално разработени форми за измама... Способността да се мисли самостоятелно трябва да бъде ликвидирана чрез внедряване и преподаване на готови възгледи". Така хората трябва да бъдат накарани да се подчиняват на волята на Илюминатите. По-нататък:

"При "маскираното обратно звучене" съобщенията се записват в обратна последователност и точно в този вид се вмъкват в подсъзнанието. Те стават възможни за долавяне, когато музикалният запис се проиграва отзад напред и представляват нещо като думи, написани отзад напред или като думи, които могат да бъдат прочетени в огледален вид. Изследванията, проведени в това направление, показват, че подсъзнанието може да улови фраза, произнесена отзад напред, а после да я разшифрира като съобщение, даже когато съобщението е изразено на непознат на аудиторията език."

Посочват се редица примери за такива съобщения - послания към подсъзнанието в песните на рок-състави, като "Бийтълс", "Кис", "Куин", "Роулинг Стоунс", "Полис", "Ей Си Ди Си" и др. (т. нар. сублиминални или сублиматни съобщения; вероятно от латинските "sub liminis" - "подпрагов", "под прага на усещанията" или от "sublimo" - от там "сублимирам", т.е. "при сублимирало, изпарило се съзнание" или "за подсъзнателно възприемане"). От вида и съдържанието на тези кодирани внушения и команди към подсъзнанието ясно се вижда сериозността на политическата задача и разрушителната роля, която трябва да изиграе масовата култура за постигане на целената абсолютна власт над човечеството.

Не само в тази книга можем да намерим потвърждение, че "докато лявото мозъчно полукълбо обслужва комуникациите, като използва думите, наименованията и понятията, и е предразположено към развитие на вербални функции (устни, словесни, речеви; Р.П.), опиращо се на логика и систематичност, дясното полукълбо обслужва комуникациите чрез образи (картини), т.е. има пространствени способности да възприема ситуацията в тримерно изображение."

"Филмите и телевизията, видеоигрите и т.н., всички те, определено, са подобни на съня. Не само в битийността си като символична реалност, но също и поради това, че хората, когато гледат филми, имат същата дължина на мозъчната вълна, излъчват същата тази вибрация, каквато е в процеса на сънуване." "Ето защо "киното и телевизията, като индустрия, не само че се контролират от Илюминатско-рептилоидната кръвна линия, но и са изцяло създадени от тях."

"Тъкмо това е целта на Илюминатите: ...да намерят начин как да разделят работата на двете полукълба, така че да могат да подават информация на десния мозък, посаждайки образи в състояние на сън, подсъзнателно, чрез символика, при сублимирало въображение, докато в същото време лявото полукълбо, като място за осъзнаване на реалността, изпълнява ролята на затворник." (това изречение може би ще се внесе по-голяма яснота относно статията за рептолоидния мозък) В това направление работят десетки институти и центрове, и техните разработки днес са заложени в основата на така нареченото психотронно или лептонно оръжие, което е съвременен вариант на приказките, в които се разказва за магьосници, чертаещи магически знаци и произнасящи заклинания, чиито въздействия променят състоянието и дори генетиката на хора и животни, а противодействието е само по силите на изключителни личности.

През май 1996 г. в Москва екип на Пьотр Гаряев директно е демонстрирал как слово и образи могат да съживяват поразени или да убиват и извършват чудовищни мутации на живи организми, стотици пъти по-тежки от последствията от атомно облъчване. (Виж книгата "АЗ-ът на българи- те".) Три години след това самият Гаряев заявява пред вестник "168 часа" от 09/15.04.1999 г.: "Доскоро беше прието, че генетичните молекули на ДНК имат веществена природа. Като матрица, на която днес ние се убедихме, че към генетичния апарат трябва да се подхожда като към звучаща реч и музика. Тоест доказахме, че гените могат да съществуват под формата на електромагнитно и акустично поле. Оттам и се получават възможностите за странично въздействие върху ДНК. То може да има както лечебно, така и пагубно въздействие върху човека - зависи от кого се използва. Ако искате да повлияете на някой човек, трябва да влезете в неговото семантично поле. Да познавате неговата граматика. Нашата радиоелектронна апаратура може да имитира речта на ДНК и хромозомите. Тя моделира знаковата динамика и едновременно излъчва съответното електромагнитно поле. Правихме опити с растения. Успяхме да възстановим увредени с радиация семена на пшеница и ечемик." А на допълнителния въпрос: "Въздействат ли електромагнитните полета върху човека?", Гаряев отговаря: "Направихме опит. За да го изолираме изцяло, поставихме ембрион в многослойна метална камера, където имаше всичко необходимо за неговата жизненост и развитие, но външните полета бяха премахнати. Какво се получи - ембрионът отначало живееше нормално, после започна деградацията, той се превърна в урод и след това загина. Тоест генетическият апарат реагира на външните влияния. В зависимост от това какви са те, хората или растенията могат да се увредят или излекуват. При продължително и силно въздействие може да се вкара каквато и да е информация в ДНК-молекулата."

Случайно ли е тогава, че в компютърната мрежа голяма ревност се проявява към личните данни на ползвателите? По тях вече могат да се настройват параметри за строго лично въздействие чрез компютърни вируси, способни да разстройват съзнанието и дори да убиват, за което вече се появиха съобщения в печата.Чрез съответни звуци, форми, цветове и пр., безпроблемно генерирани на компютърния екран, могат да бъдат препрограмирани умът и тялото на хората така, че после да не ни остава друго, освен само да се чудим защо вече толкова години ни се случват само неприятности и сме свидетели на безброй безумия? Е, не е ли всичко това само по-съвременна и технизирана форма на отколе практикуваните баения и наричания? Нещата са стигнали до там, че вече са разкрити и механизмите за внушаване на мисли и от разстояние - директно в съзнанието и подсъзнанието на хората, които се възприемат от потърпевшите като техни собствени. Данни по този въпрос могат да се намерят също достатъчно. Например, в книгата "Не умирай неук" - в документален разговор на авторката Лиана Антонова с проф. Орбецова. Става дума за мозъчни клетки с пирамидална форма, които изпълняват ролята на приемници и предаватели.

Е, сега вече сигурно няма да е трудно да си отговорим на поставения по-горе с други думи въпрос: Какво ще стане, ако разстроите най-фините механизми на съзнанието и подсъзнанието на един човек, на група хора, на цял един народ?... Един друг фактор за разстройващо "язикосмешение" са емигрантските вълни, които, както видяхме, са целенасочени и организирани. Днес повече от 20 милиона души в света се намират в изгнание, като текучеството е повече от 50 %. А е доказано, че 5 % чуждо население спрямо местното дава отражение върху езика на последното. Така че, наред с икономическите и социалните проблеми, напрежението и несигурността нарастват допълнително и вследствие такива "съпътстващи явления". (!!!) Също така, интересуващият се може да намери потвърждение, че според законите на хералдиката, семиотиката и номерологията страната ни наскоро прие герб, отговарящ на васална държава без история и в него са закодирани десетки елементи за негативно подсъзнателно психологическо въздействие. (Виж отново "АЗ-ът на българите"). Става ясно, че държави, които имат правилно оформени символи, благоденстват, и обратното. Защото националните символи залягат дълбоко в съзнанието на всеки, а от там на подсъзнателно ниво се извършват редица процеси, като породената от това мисловна енергия образува един общ поток с неимоверна мощ. Такива мисловни потоци могат да бъдат насочвани за предизвикване на резонансни психо-физични явления, засягащи не само нашата планета и човечеството, но даващи отражение и върху цялата Вселена.

Случайно ли е тогава, че в продължение на осем години държавата ни нямаше герб и държавен печат?!
Дизайн :