За моретата и океаните

imagesoccean.jpgМоретата и океаните оказват голямо въздействие върху околната среда на цялата планета и са неразделна част от природното й богатство. Ежедневно излизат нови научни открития за взаимодействието между атмосферата и океаните. Влиянието на океаните върху климата и метеорологичното време засягат цялото човечество.

Световният океан и земната атмосфера са обвързани помежду си и представляват единна система. Обмяната на енергии помежду им определя климата на Земята и оказва силно влияние върху всички процеси в живата природа.айбрежия вървят към кризисно състояние.

oil-spill-in-lebanon.jpgНеконтролираното замърсяване на Световния океан през последните десетилетия доведе до катастрофално нарушаване на баланса в морската екосистема, до изчезване на част от специфичните представители на морската флора и фауна. Един от основните негативни фактори, съпътстващ мащабната деградация на морската екосистема е биогенно замърсяване на крайбрежните води, водещо до еутрофикация.(еутрофикация - Процес на замърсяване, който се наблюдава, когато езеро или поток станат свръхбогати на растителни хранителни вещества; в резултат те обрастват в излишък с водорасли и други водни растения. Растенията умират и се разлагат.)

Бързото нарастване на експлоатацията на крайбрежното пространство, с главен двигател развлекателните и туристически индустрии, застрашава да разруши деликатния баланс на крайбрежните екосистеми.

Например, приблизително две трети от мочурищата в Европа (повечето от които са крайбрежни) бяха загубени от началото на ХХ-ти век. Развитието по средиземноморието създаде така наречената ‘Med wall' ("средиземноморска преграда") доколкото повече от 50% от крайбрежието е завладяно от бетон.

"Нашите брегови линии са най-богатите екосистеми по брой и разнообразие на растения и животни. Крайбрежията също така играят ролята на икономически входове за Европа, те са част от изграждането на обществото и са решаващи за нашето качество на живот" казва Проф. Жаклин МакГлейд, Изпълнителен директор на ЕАОС.

"Все пак, за да защитаваме нашите крайбрежни области, ние трябва да гледаме на тях не като на игрища или транспортни ленти с безкрайни потенциали за строителството, живота, развлеченията и корабоплаването, а като на крехки системи, които същевременно са опора на природните и благоустройствените структури от съществено значение за обществото", заяви Проф.МакГлейд.

Гъстотата на населението по европейското крайбрежие е по-голяма и продължава да нараства по-бързо от тази във вътрешността на континента.

Най-бързо бе развитието в Португалия (нарстване от 34 % за десет години), Ирландия (27 %), Испания (18 %), следвани от Франция, Италия и Гърция. Най-загегнатият морски крайбрежен регион е западното средиземноморие. Икономическото реструктуриране, реализирано в голяма степен със субсидии на Европейския съюз, беше двигател за развитието на инфраструктурата, което на свой ред доведе до неравномерно разрастване на населените места.

Климатичните промени, застаряването на населението и увеличаване на консумативността, както и поевтиняването на пътуванията и увеличаването на свободното време съставят съвокупността от влиянията, под чийто натиск европейските кр
Дизайн :