Глобалното Затопляне в Детайли

_dryearth.jpgГлобалното затопляне и промяната на климата са най-големите екологични заплахи, пред които човечеството се изправя в 21ви век. Вследствие на изобилието на топлинно-задържащият газ - въглероден двуокис в земната атмосфера, глобалното затопляне се превръща в основна причина за промяната на климата по цял свят, както и за изчезването на стотици животински и растителни видове.

Глобалното затопляне е наблюдаването повишение в средната температура на въздуха на Земята близо до над повърхността и океаните през последните десетилетия и предвижданото продължение.

През изминалия век глобалната средна температура на въздуха близо до повърхността на Земята се е повишила с 0.74 ± 0.18 °Целзий (1.3 ± 0.32 °Фаренхайт. Преобладаващото научно мнение за промяната на климата, е че "по-голямата част от наблюдаването повишение в глобално осреднените температури в средата на 20-ти век е много вероятно да се дължи на наблюдаваното повишение на концентрациите на антропогеничния парников газ,"[1] което води до затопляне на повърхността и долната част на атмосферата, чрез усилване на парниковия ефект. Друг феномен също като слънчевата активност и вулканите са имали по-малък, но не и незначителен ефект върху глобалната средна температура от 1950-та насам.[2] Тъй като това заключение представлява консенсуса на научната общност, няколко учени не са съгласни с главните причини на наблюдаваното затопляне.

Моделите представени от Междуправителствения Екип по Промяната на Климата (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) предричат, че глобалните температури е най-вероятно да се увеличат от 1.1 до 6.4 °C (от 2.0 до 11.5 °F) между 1990 и 2100.[1] Обхвата на стойностите рефлектира върху използването на различни сценарии за бъдещите емисии на парникови газове, както и на несигурностите по отношение на чувствителността на климата. Въпреки, че повечето изследвания се фокусират върху период до 2100, затоплянето и нивото на океана се покачва и се очаква да продължи повече от хилядолетие, ако не и повече ако продължават да се изпускат парникови газове в атмосферата след този момент. Това рефлектира с дълъг период върху средния живот на атмосферата на въглеродния диоксид (CO2).

Едно увеличение в глобалните температури може в замяна да причини други промени, включително и увеличаване на морското равнище и промени в количеството и състава на валежите. Възможно е да има и увеличения в честотата и интензитета на метеорологичните събития, въпреки че е трудно да се свържат определени събития с глобалното затопляне. Други последици включват промении в земеделските добиви, откъсване на ледници, намалени летни въздушни потоци, изчезваненасоката на болестите. на видове и разширение в обхвата на

Останалите научни несигурности включват точната степен на промяната на климата, която се очаква в бъдеще, и особено как промените ще варират от регион до регион по земното кълбо. Горещо оспорвания политически и публичен дебат, който също чака да бъде решен, е по отношение дали трябва да се направи нещо, и какво би било разходо-ефективно за да се намали или обърне бъдещото затопляне, или да се справим с очакваните последици. Повечето правителства на страните подписаха и ратифицираха Протокола от Киото, който цели борба с глобалното затопляне.

Дизайн :